สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล.สายบ้านหนองสะแก หมู่ที่ 7 ตำบลตลุกเทียม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก เชื่อมต่อ ตำบลเกาะตาเลี้ยง อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย

ข้อมูลเพิ่มเติม

  • เรื่อง: สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล.สายบ้านหนองสะแก หมู่ที่ 7 ตำบลตลุกเทียม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก เชื่อมต่อ ตำบลเกาะตาเลี้ยง อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย
  • เลขที่เอกสาร: 61/2560
  • วันที่ขายแบบ: 17 ก.ค. 2560 - 2 ส.ค. 2560
  • ราคาแบบ/เอกสาร: 750.- บาท
  • วันที่ยื่นซอง: 17 ก.ค. 2560 - 3 ส.ค. 2560
  • สถานที่ยื่นซอง: ณ กองพัสดุและทรัพย์สิน ชั้นที่ 4 องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ตำบลสมอแข อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
  • กำหนดเปิดซอง: 4 ส.ค. 2560
  • ราคากลาง: 1,500,000.- บาท