สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ทางหลวง อบจ.พล. 2035 เทศบาลตำบลวัดโบสถ์ - บ้านนาขาม ตำบลบ้านยาง อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก

ข้อมูลเพิ่มเติม

  • เรื่อง: สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ทางหลวง อบจ.พล. 2035 เทศบาลตำบลวัดโบสถ์ - บ้านนาขาม ตำบลบ้านยาง อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก
  • เลขที่เอกสาร: 64/2560
  • วันที่ขายแบบ: 17 ก.ค. 2560 - 2 ส.ค. 2560
  • ราคาแบบ/เอกสาร: 1,000.- บาท
  • วันที่ยื่นซอง: 17 ก.ค. 2560 - 3 ส.ค. 2560
  • สถานที่ยื่นซอง: ณ กองพัสดุและทรัพย์สิน ชั้นที่ 4 องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ตำบลสมอแข อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
  • กำหนดเปิดซอง: 4 ส.ค. 2560
  • ราคากลาง: 1,800,000.- บาท