สอบราคาจ้างปรับปรุงถนน ผิวจราจรลาดยางแบบผิวเรียบ สายหน้าอนามัยหนองสะแก หมู่ที่ 7 ตำบลตลุกเทียม เชื่อมต่อ หมู่ที่ 12 ตำบลศรีภิรมย์ อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก

ข้อมูลเพิ่มเติม

  • เรื่อง: สอบราคาจ้างปรับปรุงถนน ผิวจราจรลาดยางแบบผิวเรียบ สายหน้าอนามัยหนองสะแก หมู่ที่ 7 ตำบลตลุกเทียม เชื่อมต่อ หมู่ที่ 12 ตำบลศรีภิรมย์ อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก
  • เลขที่เอกสาร: 62/2560
  • วันที่ขายแบบ: 17 ก.ค. 2560 - 2 ส.ค. 2560
  • ราคาแบบ/เอกสาร: 500.- บาท
  • วันที่ยื่นซอง: 17 ก.ค. 2560 2 ส.ค. 2560
  • สถานที่ยื่นซอง: ณ กองพัสดุและทรัพย์สิน ชั้นที่ 4 องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ตำบลสมอแข อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
  • กำหนดเปิดซอง: 4 ส.ค. 2560
  • ราคากลาง: 991,000.- บาท