สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล. สายบ้านวังมะด่าน หมู่ที่ 9 ตำบลวงฆ้อง เชื่อมต่อ ตำบลศรีภิรมย์ อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก

ข้อมูลเพิ่มเติม

  • เรื่อง: สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล. สายบ้านวังมะด่าน หมู่ที่ 9 ตำบลวงฆ้อง เชื่อมต่อ ตำบลศรีภิรมย์ อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก
  • เลขที่เอกสาร: 68/2560
  • วันที่ขายแบบ: 18 ก.ค. 2560 - 4 ส.ค. 2560
  • ราคาแบบ/เอกสาร: 300.- บาท
  • วันที่ยื่นซอง: 18 ก.ค. 2560 - 7 ส.ค. 2560
  • สถานที่ยื่นซอง: ณ กองพัสดุและทรัพย์สิน ชั้นที่ 4 องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ตำบลสมอแข อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
  • กำหนดเปิดซอง: 8 ส.ค. 2560
  • ราคากลาง: 575,000.- บาท