สอบราคาจ้างปรับปรุงถนนผิวจราจรลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านแยง ตำบลบ้านแยง เชื่อมต่อ ตำบลหนองกะท้าว อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก

ข้อมูลเพิ่มเติม

  • เรื่อง: สอบราคาจ้างปรับปรุงถนนผิวจราจรลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านแยง ตำบลบ้านแยง เชื่อมต่อ ตำบลหนองกะท้าว อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก
  • เลขที่เอกสาร: 70/2560
  • วันที่ขายแบบ: 26 ก.ค. 2560 - 16 ส.ค. 2560
  • ราคาแบบ/เอกสาร: 500.- บาท
  • วันที่ยื่นซอง: 26 ก.ค. 2560 - 17 ส.ค. 2560
  • สถานที่ยื่นซอง: ณ กองพัสดุและทรัพย์สิน ชั้นที่ 4 องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ตำบลสมอแข อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
  • กำหนดเปิดซอง: 18 ส.ค. 2560
  • ราคากลาง: 1,000,000.- บาท