สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล. สายหมู่ที่ 8 บ้านแหลมซ่าน ตำบลมะขามสูง เชื่อมต่อ ตำบลปากโทก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

ข้อมูลเพิ่มเติม

  • เรื่อง: สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล. สายหมู่ที่ 8 บ้านแหลมซ่าน ตำบลมะขามสูง เชื่อมต่อ ตำบลปากโทก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
  • เลขที่เอกสาร: 69/2560
  • วันที่ขายแบบ: 26 ก.ค. 2560 - 16 ส.ค. 2560
  • ราคาแบบ/เอกสาร: 1,000.- บาท
  • วันที่ยื่นซอง: 26 ก.ค. 2560 - 17 ส.ค. 2560
  • สถานที่ยื่นซอง: ณ กองพัสดุและทรัพย์สิน ชั้นที่ 4 องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ตำบลสมอแข อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
  • กำหนดเปิดซอง: 18 ส.ค. 2560
  • ราคากลาง: 2,000,000.- บาท