สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนจราจรหินคลุก สายหมู่ที่ 3 ตำบลดงประคำ อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก เชื่อมต่อ ตำบลนาอิน อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์

ข้อมูลเพิ่มเติม

  • เรื่อง: สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนจราจรหินคลุก สายหมู่ที่ 3 ตำบลดงประคำ อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก เชื่อมต่อ ตำบลนาอิน อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์
  • เลขที่เอกสาร: 75/2560
  • วันที่ขายแบบ: 7 ส.ค. 2560 - 22 ส.ค. 2560
  • ราคาแบบ/เอกสาร: 400.- บาท
  • วันที่ยื่นซอง: 7 ส.ค. 2560 - 23 ส.ค. 2560
  • สถานที่ยื่นซอง: ณ กองพัสดุและทรัพย์สิน ชั้นที่ 4 องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ตำบลสมอแข อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
  • กำหนดเปิดซอง: 24 ส.ค. 2560
  • ราคากลาง: 800,000.- บาท