สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล. สายบ้านโพธิ์ หมู่ที่ 1 ตำบลหนองกะท้าว - บ้านน้ำขมึน หมู่ที่ 17 ตำบลเนินเพิ่ม อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก

ข้อมูลเพิ่มเติม

  • เรื่อง: สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล. สายบ้านโพธิ์ หมู่ที่ 1 ตำบลหนองกะท้าว - บ้านน้ำขมึน หมู่ที่ 17 ตำบลเนินเพิ่ม อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก
  • เลขที่เอกสาร: 74/2560
  • วันที่ขายแบบ: 7 ส.ค.2560 - 22 ส.ค. 2560
  • ราคาแบบ/เอกสาร: 350.- บาท
  • วันที่ยื่นซอง: 7 ส.ค. 2560 - 23 ส.ค. 2560
  • สถานที่ยื่นซอง: ณ กองพัสดุและทรัพย์สิน ชั้นที่ 4 องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ตำบลสมอแข อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
  • กำหนดเปิดซอง: 24 ส.ค. 2560
  • ราคากลาง: 700,000.- บาท