สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรลูกรัง สายหมู่ที่ 8 - หมู่ที่ 9 ตำบลนครป่าหมาก อำเภอบางกระทุ่ม เชื่อมต่อ ตำบลหนองพระ อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก

ข้อมูลเพิ่มเติม

  • เรื่อง: สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรลูกรัง สายหมู่ที่ 8 - หมู่ที่ 9 ตำบลนครป่าหมาก อำเภอบางกระทุ่ม เชื่อมต่อ ตำบลหนองพระ อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก
  • เลขที่เอกสาร: 76/2560
  • วันที่ขายแบบ: 7 ส.ค. 2560 - 22 ส.ค. 2560
  • ราคาแบบ/เอกสาร: 500.- บาท
  • วันที่ยื่นซอง: 7 ส.ค. 2560 - 23 ส.ค. 2560
  • สถานที่ยื่นซอง: ณ กองพัสดุและทรัพย์สิน ชั้นที่ 4 องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ตำบลสมอแข อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
  • กำหนดเปิดซอง: 24 ส.ค. 2560
  • ราคากลาง: 864,127.- บาท