สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล. สายบ้านโนนนาก่าม หมู่ที่ 12 ตำบลหนองกะท้าว - บ้านป่าซ่าน หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านพร้าว อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก

ข้อมูลเพิ่มเติม

  • เรื่อง: สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล. สายบ้านโนนนาก่าม หมู่ที่ 12 ตำบลหนองกะท้าว - บ้านป่าซ่าน หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านพร้าว อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก
  • เลขที่เอกสาร: 73/2560
  • วันที่ขายแบบ: 7 ส.ค. 2560 - 22 ส.ค. 2560
  • ราคาแบบ/เอกสาร: 350.- บาท
  • วันที่ยื่นซอง: 7 ส.ค. 2560 - 23 ส.ค. 2560
  • สถานที่ยื่นซอง: ณ กองพัสดุและทรัพย์สิน ชั้นที่ 4 องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ตำบลสมอแข อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
  • กำหนดเปิดซอง: 24 ส.ค. 2560
  • ราคากลาง: 700,000.- บาท