สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก สายหมู่ที่ 6 บ้านน้ำทวน ตำบลนาบัว เชื่อมต่อ ตำบลนครไทย อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก

ข้อมูลเพิ่มเติม

  • เรื่อง: สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก สายหมู่ที่ 6 บ้านน้ำทวน ตำบลนาบัว เชื่อมต่อ ตำบลนครไทย อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก
  • เลขที่เอกสาร: 78/2560
  • วันที่ขายแบบ: 8 ส.ค. 2560 - 23 ส.ค. 2560
  • ราคาแบบ/เอกสาร: 500.- บาท
  • วันที่ยื่นซอง: 8 ส.ค. 2560 - 24 ส.ค. 2560
  • สถานที่ยื่นซอง: ณ กองพัสดุและทรัพย์สิน ชั้นที่ 4 องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ตำบลสมอแข อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
  • กำหนดเปิดซอง: 25 ส.ค. 2560
  • ราคากลาง: 1,000,000.- บาท