สอบราคาจ้างก่อสร้างถนน ผิวจราจรหินคลุก สายหมู่ที่ 6 บ้านบุ่งตารอด ตำบลยางโกลน เชื่อมต่อ หมู่ที่ 12 บ้านบุ่งหอย ตำบลนาบัว อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก

ข้อมูลเพิ่มเติม

  • เรื่อง: สอบราคาจ้างก่อสร้างถนน ผิวจราจรหินคลุก สายหมู่ที่ 6 บ้านบุ่งตารอด ตำบลยางโกลน เชื่อมต่อ หมู่ที่ 12 บ้านบุ่งหอย ตำบลนาบัว อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก
  • เลขที่เอกสาร: 79/2560
  • วันที่ขายแบบ: 8 ส.ค. 2560 - 23 ส.ค. 2560
  • ราคาแบบ/เอกสาร: 500.- บาท
  • วันที่ยื่นซอง: 8 ส.ค. 2560 - 24 ส.ค. 2560
  • สถานที่ยื่นซอง: ณ กองพัสดุและทรัพย์สิน ชั้นที่ 4 องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ตำบลสมอแข อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
  • กำหนดเปิดซอง: 25 ส.ค. 2560
  • ราคากลาง: 1,000,000.- บาท