สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนผิวจราจรลูกรัง สายบ้านน้ำภาคน้อย หมู่ที่ 7 ตำบลป่าแดง - หมู่ที่ 6 บ้านชาติตระการ ตำบลชาติตระการ อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก

ข้อมูลเพิ่มเติม

  • เรื่อง: สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนผิวจราจรลูกรัง สายบ้านน้ำภาคน้อย หมู่ที่ 7 ตำบลป่าแดง - หมู่ที่ 6 บ้านชาติตระการ ตำบลชาติตระการ อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก
  • เลขที่เอกสาร: 82/ 2560
  • วันที่ขายแบบ: 9 ส.ค. 2560 - 25 ส.ค. 2560
  • ราคาแบบ/เอกสาร: 250.- บาท
  • วันที่ยื่นซอง: 9 ส.ค. 2560 - 28 ส.ค. 2560
  • สถานที่ยื่นซอง: ณ กองพัสดุและทรัพย์สิน ชั้นที่ 4 องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ตำบลสมอแข อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
  • กำหนดเปิดซอง: 29 ส.ค. 2560
  • ราคากลาง: 500,000.- บาท