สอบราคาจ้างก่อสร้างผิวจราจรลาดยางแบบผิวเรียบ สายหมู่ที่ 11 ตำบลนครป่าหมาก เชื่อมต่อ หมู่ที่ 3 ตำบลบางกระทุ่ม อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก

ข้อมูลเพิ่มเติม

  • เรื่อง: สอบราคาจ้างก่อสร้างผิวจราจรลาดยางแบบผิวเรียบ สายหมู่ที่ 11 ตำบลนครป่าหมาก เชื่อมต่อ หมู่ที่ 3 ตำบลบางกระทุ่ม อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก
  • เลขที่เอกสาร: 81/2560
  • วันที่ขายแบบ: 9 ส.ค. 2560 - 25 ส.ค. 2560
  • ราคาแบบ/เอกสาร: 1,000.- บาท
  • วันที่ยื่นซอง: 9 ส.ค. 2560 - 28 ส.ค. 2560
  • สถานที่ยื่นซอง: ณ กองพัสดุและทรัพย์สิน ชั้นที่ 4 องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ตำบลสมอแข อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
  • กำหนดเปิดซอง: 29 ส.ค. 2560
  • ราคากลาง: 1,848,600.- บาท