สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล. สายซอยโสภานอก เชื่อมต่อ ตำบลบึงพระ หมู่ที่ 2 บ้านวังส้มซ่า อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

ข้อมูลเพิ่มเติม

  • เรื่อง: สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล. สายซอยโสภานอก เชื่อมต่อ ตำบลบึงพระ หมู่ที่ 2 บ้านวังส้มซ่า อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
  • เลขที่เอกสาร: 84/2560
  • วันที่ขายแบบ: 18 ส.ค. 2560 - 1 ก.ย. 2560
  • ราคาแบบ/เอกสาร: 1,000.- บาท
  • วันที่ยื่นซอง: 18 ส.ค. 2560 - 4 ก.ย. 2560
  • สถานที่ยื่นซอง: ณ กองพัสดุและทรัพย์สิน ชั้นที่ 4 องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ตำบลสมอแข อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
  • กำหนดเปิดซอง: 5 ก.ย. 2560
  • ราคากลาง: 2,000,000.- บาท