สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล. สาย หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านป่า อำเภอเมืองพิษณุโลก เชื่อมต่อ หมู่ที่ 7 ตำบลท้อแท้ อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก

ข้อมูลเพิ่มเติม

  • เรื่อง: สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล. สาย หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านป่า อำเภอเมืองพิษณุโลก เชื่อมต่อ หมู่ที่ 7 ตำบลท้อแท้ อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก
  • เลขที่เอกสาร: 83/2560
  • วันที่ขายแบบ: 18 ส.ค. 2560 - 1 ก.ย. 2560
  • ราคาแบบ/เอกสาร: 500.- บาท
  • วันที่ยื่นซอง: 18 ส.ค. 2560 - 4 ก.ย. 2560
  • สถานที่ยื่นซอง: ณ กองพัสดุและทรัพย์สิน ชั้นที่ 4 องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ตำบลสมอแข อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
  • กำหนดเปิดซอง: 5 ก.ย. 2560
  • ราคากลาง: 1,000,000.- บาท