สอบราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ

ข้อมูลเพิ่มเติม

  • เรื่อง: สอบราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ
  • เลขที่เอกสาร: 8/2560
  • วันที่ขายแบบ: 21 ส.ค. 2560 - 5 ก.ย. 2560
  • ราคาแบบ/เอกสาร: 250.- บาท
  • วันที่ยื่นซอง: 21 ส.ค. 2560 - 6 ก.ย. 2560
  • สถานที่ยื่นซอง: ณ กองพัสดุและทรัพย์สิน ชั้นที่ 4 องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ตำบลสมอแข อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
  • กำหนดเปิดซอง: 7 ก.ย. 2560
  • ราคากลาง: -