สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหมู่ที่ 2 ตำบลนครป่าหมาก อำเภอบางกระทุ่ม เชื่อมต่อ หมู่ที่ 11 ตำบลไผ่ล้อม อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก (ครั้งที่ 2)

ข้อมูลเพิ่มเติม

  • เรื่อง: สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหมู่ที่ 2 ตำบลนครป่าหมาก อำเภอบางกระทุ่ม เชื่อมต่อ หมู่ที่ 11 ตำบลไผ่ล้อม อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก (ครั้งที่ 2)
  • เลขที่เอกสาร: 88/2560
  • วันที่ขายแบบ: 21 ส.ค. 2560 - 5 ก.ย. 2560
  • ราคาแบบ/เอกสาร: 500.- บาท
  • วันที่ยื่นซอง: 21 ส.ค. 2560 - 6 ก.ย. 2560
  • สถานที่ยื่นซอง: ณ กองพัสดุและทรัพย์สิน ชั้นที่ 4 องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ตำบลสมอแข อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
  • กำหนดเปิดซอง: 7 ก.ย. 2560
  • ราคากลาง: 996,889.- บาท