สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ 2561

ข้อมูลเพิ่มเติม

  • เรื่อง: สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ 2561
  • เลขที่เอกสาร: 91/2560
  • วันที่ขายแบบ: 22 ส.ค. 2560 - 7 ก.ย. 2560
  • ราคาแบบ/เอกสาร: 350.- บาท
  • วันที่ยื่นซอง: 22 ส.ค. 2560 - 8 ก.ย. 2560
  • สถานที่ยื่นซอง: ณ กองพัสดุและทรัพย์สิน ชั้นที่ 4 องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ตำบลสมอแข อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
  • กำหนดเปิดซอง: 11 ก.ย. 2560
  • ราคากลาง: 702,240.- บาท