สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล. สายหมู่ที่ 2 ตำบลวังนกแอ่น - หมู่ที่ 6 ตำบลชัยนาม อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก

ข้อมูลเพิ่มเติม

  • เรื่อง: สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล. สายหมู่ที่ 2 ตำบลวังนกแอ่น - หมู่ที่ 6 ตำบลชัยนาม อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก
  • เลขที่เอกสาร: 90/2560
  • วันที่ขายแบบ: 22 ส.ค. 2560 - 7 ก.ย. 2560
  • ราคาแบบ/เอกสาร: 1,000.-บาท
  • วันที่ยื่นซอง: 22 ส.ค. 2560 - 8 ก.ย. 2560
  • สถานที่ยื่นซอง: ณ กองพัสดุและทรัพย์สิน ชั้นที่ 4 องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ตำบลสมอแข อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
  • กำหนดเปิดซอง: 11 ก.ย. 2560
  • ราคากลาง: 2,000,000.- บาท