บันทึกเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญาซื้อขาย ตามสัญญาซื้อขาย เลขที่ 69/2563 ลงวันที่ 17 กันยายน 2563