สัญญาจ้าง สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดพิษณุโลก ผลิตรายการโทรทัศน์ อบจ.ขอบอก