สัญญาจ้าง สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดพิษณุโลก เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารช่วง "อบจ.ขอบอก" ในรายการ "7 วันทันข่าว"