สัญญาจ้าง สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดพิษณุโลก เผยแพร่ประชาสัมพันธ์รายการวิทยุ "อบจ.พบประชาชน"