ใบสั่งซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กับบริษัท เอส.เค. โอเอ เซ็นเตอร์ จำกัด