ใบสั่งจ้างห้างหุ้นส่วนจำกัด วิทยาคาร โอ.เอ. วัสดุงานบ้านงานครัว