ใบสั่งซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวกับห้างหุ้นส่วนจำกัด วิทยาคาร โอ.เอ.