ใบสั่งซื้อวัสดุสำนักงาน กับห้างหุ้นส่วนจำกัด วิทยาคาร โอ.เอ.