บันทึกเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญาจ้าง เลขที่ 141/2562 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2562