อบจ.พิษณุโลก จัดโครงการสัมมนาการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลอันตราย

วันศุกร์, 31 กรกฎาคม 2563
อ่าน 64 ครั้ง
วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 ว่าที่ร้อยตรี อิทธิพล บุบผะศิริ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนาการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลอันตราย ณ ห้องประชุมนครสรลวงสองแฅว อาคารบึงราชนก อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก โดยมี นายบัญชา พินิจอุปพันธ์ ผู้อำนวยการกองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการ ทั้งนี้เพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างองค์กรปกคอรงส่วนท้องถิ่นในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลอันตรายในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก และเพื่อนำขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลอันตรายของ อปท.ในจังหวัดไปกำจัดอย่างถูกหลักวิชาการ อีกทั้งเพื่อสนับสนุนแผนปฏิบัติการการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ตามแนวทางประชารัฐ ประจำปี พ.ศ.2563 ในการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลอันตราย ตามกรอบการดำเนินงาน 3 ขั้นตอนในการวางแผนและกำหนดมาตรการคือต้นทาง-ลดปริมาณและคัดแยกขยะมูลฝอย ณ แหล่งกำเนิด, กลางทาง-เพิ่มประสิทธิภาพการเก็บขยะมูลฝอย ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, ปลายทาง-ขยะมูลฝอยได้รับการกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ ซึ่งในดำเนินการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนของ อปท.ทุกแห่งในจังหวัด กำหนดให้มีจุดรวบรวมขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลอันตราย ณ หมู่บ้าน/ชุมชน แต่ไม่สามารถกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลอันตรายประเภทนี้ได้ จึงร่วมมือกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เพื่อดำเนินการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลอันตราย ตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ภายในโครงการดังกล่าวมีคณะผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปลัดองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น หรือเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้รับผิดชอบงานด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจำนวน 224 คน เข้าร่วมโครงการ โดยปริมาณขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลอันตรายที่ อปท.ต่างๆ รวบรวมนำมาส่ง ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 นี้ รวมทั้งสิ้น 12,833 กิโลกรัม.