โรงเรียนบางกลางท่าวพิทยาคม จัดโครงการฝึกอบรมทักษะด้านการเรียนรู้และการสื่อสารภาษาต่างประเทศ เพื่อรองรับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน รุ่นที่ 3

วันศุกร์, 31 กรกฎาคม 2563
อ่าน 55 ครั้ง
วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 นางประนอม ทิวะพันธุ์ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมทักษะด้านการเรียนรู้และการสื่อสารภาษาต่างประเทศ เพื่อรองรับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 2563 ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนบางกลางท่าวพิทยาคม อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก โดยมี นายอำนวย ตาวงค์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษรุโลก กล่าวรายงงานวัตถุประสงค์ของโครงการ ภายในโครงการมี นายวินัย ศรีวงษา ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบางกลางท่าวพิทยาคม นายอโณทัย บัวขัน ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนศรีอินทราทิตย์พิทยาคม และคณะครูเข้าร่วม ทั้งนี้เนื่องด้วยผลกระทบของการเป็นประชคมอาเซียนและความต้องการกำลังคนที่มีทักษะในศตวรรษที่ 21 ระบบการศึกษายังมีปัญหาหลายประการ จุดอ่อนของระบบการศึกษาและการพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ เทคโนโลยี ส่งผลกระทบต่อระบบการศึกษาที่ต้องปรับเปลี่ยนให้สนองและรองรับยุคไทยแลนด์ 4.0 ดังนั้นเพื่อเป็นการดำเนินการตามวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก “องค์กรแห่งการพัฒนาเพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียนได้ตระหนักและเห็นความสำคัญในการส่งเสริมการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้ได้รับการเรียนรู้ พัฒนาตนเอง” กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมฯ จึงได้ดำเนินโครงการฝึกอบรมทักษะด้านการเรียนรู้และการสื่อสารภาต่างประเทศ เพื่อรองรับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน รุ่นที่ 3 ให้กับนักเรียนโรงเรียนบางกลางท่าวพิทยาคม จำนวน 162 คน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 2563 เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาต่างประเทศมากยิ่งขึ้น ตลอดจนเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนกล้าแสดงออกและปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ร่วมกับครูต่างชาติได้เป็นอย่างดี และสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ โดยในการฝึกอบรมครั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากสถาบันภาษาและวัฒนธรรมอังกฤษคิงส์ต้นเฮาส์.