อบจ.พิษณุโลก ร่วมโครงการอบรมและศึกษาดูงาน “บทบาทขององค์การบริหารส่วนจังหวัด กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสังคมผู้สูงอายุ Aging Society” 17 จังหวัดภาคเหนือ

วันศุกร์, 11 กันยายน 2563
อ่าน 192 ครั้ง
วันที่ 10 กันยายน 2563 นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก และประธานสมาพันธ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดภาคเหนือ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมและศึกษาดูงาน “บทบาทขององค์การบริหารส่วนจังหวัด กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสังคมผู้สูงอายุ Aging Society” ณ โรงแรมเรือนแพ รอยัล ปาร์ค อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก โดยมี นายอาคม ตรีเจริญ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก และเลขานุการสมาพันธ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดภาคเหนือ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการ ภายในโครงการมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ข้าราชการ พนักงานสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดและเครือข่ายผู้สูงอายุ 17 จังหวัดภาคเหนือ เข้าร่วมจำนวน 250 คน ทั้งนี้ประเทศไทยได้ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแล้วตั้งแต่ปี 2548 ซึ่งขณะนั้นมีประชากรที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป 10.4 เปอร์เซ็นต์ และยังคาดการณ์ว่าในปี 2571 ประเทศไทยจะมีผู้อายุเกิน 60 ปีขึ้นไป ประมาณ 23.5 เปอร์เซ็นต์ กล่าวโดยรวมคือประเทศไทยจะก้าวจากสังคมผู้สูงอายุเป็นสังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ในเวลาเพียงยี่สิบกว่าปีเท่านั้น สมาพันธ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดภาคเหนือ จึงจัดโครงการอบรมและศึกษาดูงานในหัวข้อ “บทบาทขององค์การบริหารส่วนจังหวัด กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสังคมผู้สูงอายุ Aging Society” ต่อเนื่องทุกปี ซึ่งในการดำเนินการครั้งนี้เป็นครั้งที่ 4 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-12 กันยายน 2563 ณ โรงแรมเรือนแพ รอยัล ปาร์ค อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก และศึกษาดูงานโรงเรียนผู้สูงอายุ จังหวัดอุทัยธานี โดยในการดำเนินโครงการครั้งนี้เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านงานผู้สูงอายุให้แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ข้าราชการ พนักงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัด และแกนนำผู้สูงอายุ 17 จังหวัดภาคเหนือ รองรับการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (Aging Society) ส่งเสริมและพัฒนาสังคมศักยภาพแกนนำผู้สูงอายุ 17 จังหวัดภาคเหนือ ในการดำรงตนและการทำประโยชน์แก่สังคม “เปลี่ยนภาระให้เป็นพลัง” ตลอดจนเพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับความรู้ เพิ่มประสบการณ์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุอันจะเป็นการปูพื้นฐานของสังคมไทยสู่สังคมผู้สูงอายุที่ดีในระยะยาว รวมทั้งเพื่อเป็นการบูรณาการระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก สมาพันธ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดภาคเหนือและสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย ในการร่วมกันส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพแกนนำผู้สูงอายุและพัฒนาเครือข่ายผู้สูงอายุ 17 จังหวัดภาคเหนือ ให้มีความเข้มแข็งมากขึ้น เตรียมความพร้อมการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ (Aged Society) โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก ดร.กวิช์ ธรรมิสร ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร และ ดร.สิริกร รัตนศิริณิชกุล เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ.