อบจ.พิษณุโลก เปิดโครงการค่ายดาราศาสตร์สำหรับนักเรียน ประจำปี 2563 เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนตระหนักเห็นความสำคัญของวิชาวิทยาศาสตร์และดาราศาสตร์

วันศุกร์, 11 กันยายน 2563
อ่าน 150 ครั้ง
วันที่ 10 กันยายน 2563 ว่าที่ร้อยตรี อิทธิพล บุบผะศิริ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดโครงการค่ายดาราศาสตร์สำหรับนักเรียน ประจำปี 2563 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระหว่างวันที่ 10 - 11 กันยายน 2563 ณ โรงเรียนบางกลางท่าวพิทยาคม ตำบลบ้านแยง อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย นายอำนวย ตาวงศ์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก นายวินัย ศรีวงษา ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบางกลางท่าวพิทยาคม นายชูชีพ แก้วคุ้ม นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแยงและคณะ ทั้งนี้เพื่อปลูกฝังนักเรียนให้มีเจตคติที่ดีและตระหนักเห็นความสำคัญของวิชาวิทยาศาสตร์และดาราศาสตร์ รวมถึงฝึกทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ด้านการดูวัตถุบนท้องฟ้า ตลอดจนเพื่อให้นักเรียนมีประสบการณ์ตรง รู้จักใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์และดาราศาสตร์ ภายโครงการมีกิจกรรมต่างๆ เช่น ฐานที่ 1 ท้องฟ้าจำลอง, ฐานที่ 2 นิทรรศการวิทยาศาสตร์, ฐานที่ 3 ลูกข่าง, ฐานที่ 4 วงจรชีวิต, ฐานที่ 5 คณิตศาสตร์, ฐานที่ 6 จรวดจิ๋ว, ฐานที่ 7หอคอย โดยได้รับความอนุเคราะห์การจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจาก ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพิษณุโลก.