อบจ.พิษณุโลก ร่วมประชุมตรวจประเมินจังหวัดพิษณุโลกเพื่อเป็นเมืองแห่งไมซ์

วันพฤหัสบดี, 15 ตุลาคม 2563
อ่าน 77 ครั้ง
วันที่ 15 ตุลาคม 2563 นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ร่วมประชุมการตรวจประเมินจังหวัดพิษณุโลกเพื่อเป็นเมืองแห่งไมซ์ พร้อมต้อนรับคณะผู้ตรวจประเมินสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ และสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) ณ ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก โดยมี นายรณชัย จิตรเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในการประชุม พร้อมทั้งมีผู้แทนสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) สถาบันรับรองมาตรฐานเอไอเอสโอ หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานและผู้บริหารองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน เข้าร่วมประชุม เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้จังหวัดพิษณุโลกก้าวสู่เมืองแห่งไมซ์ซิตี้ นำพาความเจริญและการพัฒนาในมิติต่างๆ ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดพิษณุโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเกิดประโยชน์ต่อส่วนร่วมทุกภาคส่วนอย่างยืน ทั้งนี้จังหวัดพิษณุโลก โดยความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วนได้มีฉันทามติร่วมกันยื่นเสนอขอประเมินจังหวัดพิษณุโลกเพื่อเป็นเมืองแห่งไมซ์ด้วยความประสงค์ที่จะพัฒนาจังหวัดด้วยกิจกรรมไมซ์ เนื่องจากอุตสาหกรรมไมซ์จะเป็นเครื่องมือสำคัญประการหนึ่งในการผลักดันและพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัดให้มีการยกระดับ สร้างรายได้และทำให้จังหวัดพิษณุโลกได้มีโอกาสใหม่ๆ เกิดขึ้นนั้น จังหวัดพิษณุโลกมีความพร้อมในการเป็นเมืองไมซ์ซิตี้ ถือเป็นเมืองศูนย์กลางความเจริญแห่งภูมิภาคนี้ และเป็นที่ตั้งของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ประกอบด้วย จังหวัดพิษณุโลก สุโขทัย ตาก อุตรดิตถ์ และเพชรบูรณ์ ซึ่งจังหวัดเหล่านี้มีทรัพยากรทางธรรมชาติ ประเพณี วัฒนธรรม วัฒนธรรมที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ ซึ่งเมื่อประสานพลังกันแล้วจะมีความหลากหลายและน่าดึงดูดอย่างมากต่อนักเดินทางทั้งท่องเที่ยวและไมซ์ อาทิ จังหวัดอุตรดิตถ์ และเพชรบูรณ์ มีความอุดมสมบูรณ์ด้านการเกษตรและธรรมชาติ จังหวัดตาก เป็นประตูชายแดนค้าขายกับประเทศพม่าและเขตเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดสุโขทัย เป็นเมืองมรดกโลก เมืองสร้างสรรค์และเป็นแหล่งวัฒนธรรมที่มีชื่อเสียงที่ได้รับการรับรองจากองค์การระดับโลก Unesco ในส่วนของจังหวัดพิษณุโลก เปรียบเสมือนประตูสี่แยกอินโดจีนที่เชื่อมโยงจังหวัดและภูมิภาค เป็นที่ตั้งสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษาที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ทั้งในระดับประเทศและระดับนานานชาติ เป็นศูนย์กลางหรือ Hub ของการคมนาคมขนส่ง และ Logistic ทั้งการขนส่งทางบก สนามบิน และรถไฟ สามารถรองรับภาคธุรกิจ สินค้า และบริการ มีโรงแรม ที่พัก สถานที่จัดประชุม จัดงาน ที่สามารถรองรับนักท่องเที่ยวและนักเดินทางไมซ์ได้เป็นอย่างดีในภูมิภาคแห่งนี้.