กกต.อบจ.พิษณุโลก ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งเตรียมพร้อมเลือกตั้ง 20 ธันวาคมนี้

วันพุธ, 18 พฤศจิกายน 2563
อ่าน 16 ครั้ง
วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 ที่ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ณ ห้องประชุมสุพรรณกัลยา อาคาร 1 ชั้น 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก นายสมเกียรติ พูลสุขเสริม รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ในฐานะประธานกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย นางสีไพร โกธรรม ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เพื่อร่วมหารือเกี่ยวกับการวางแผนการดำเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ที่กำหนดให้มีการเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2563 การพิจารณากำหนดหน่วยเลือกตั้งและสถานที่เลือกตั้ง รวมถึงการเตรียมความพร้อมสถานที่เลือกตั้งในแต่ละเขตเลือกตั้ง สำหรับจังหวัดพิษณุโลก มีผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก จำนวน 6 คน ประกอบด้วย หมายเลข 1 นายรัตนะ กาญจนรัตน์ หมายเลข 2 นายณชพล พลอาสา หมายเลข 3 นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ หมายเลข 4 นายเติมสิน แจ้งมีสุข หมายเลข 5 นายปณต รุจนาญาณิน และหมายเลข 6 นางสาวยลลดา ช่างพินิจ ส่วนผู้สมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก มีจำนวนรวมทั้งสิ้น 109 คน ไม่รับสมัคร จำนวน 2 คน นอกจากนี้ได้มีการกำหนดหน่วยเลือกตั้งและสถานที่เลือกตั้งจำนวนทั้งสิ้น 1,400 หน่วย ประกอบด้วย อำเภอเมืองพิษณุโลก 410 หน่วย , อำเภอวังทอง 208 หน่วย, อำเภอนครไทย 147 หน่วย, อำเภอพรหมพิราม 148 หน่วย, อำเภอบางระกำ 161 หน่วย, อำเภอชาติตระการ 73 หน่วย , อำเภอบางกระทุ่ม 93 หน่วย , อำเภอเนินมะปราง 95 หน่วย และอำเภอวัดโบสถ์ 65 หน่วย โดยมีผู้มีสิทธิเลือกตั้งจำนวนรวมทั้งสิ้น 663,955 คน.