อบจ.พิษณุโลก เร่งบรรเทาความเดือดร้อนจากสถานการณ์ภัยแล้งให้แก่พื้นที่อำเภอวังทอง-ชาติตระการ

วันอังคาร, 12 มกราคม 2564
อ่าน 23 ครั้ง
วันที่ 11 มกราคม 2564 เจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก นำรถบรรทุกน้ำ จำนวน 3 คัน ออกแจกจ่ายน้ำอุปโภคบริโภคจำนวน 72,000 ลิตร ให้กับโรงเรียนบ้านซำตะเคียน หมู่ที่ 9 ตำบลวังนกแอ่น อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก เนื่องจากพบว่าระบบน้ำประปาภายในหมู่บ้านซำตะเคียนมีปริมาณไม่เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคภายในโรงเรียนดังกล่าว ขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ได้นำเครื่องสูบน้ำจำนวน 1 เครื่อง เข้าดำเนินการติดตั้งเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่บ้านท่าสะแก หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 9 ตำบลท่าสะแก อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งกำลังได้รับความเดือดร้อนจากการขาดแคลนน้ำเพื่อใช้ในการเกษตร ทั้งนี้เพื่อเป็นการบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนเบื้องต้นให้แก่เกษตรกร. หากพื้นที่ใดที่ได้รับความเดือดร้อนและต้องการความช่วยเหลือสามารถประสานงานมาได้ที่ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 055-987718-20 ต่อ 316-317 ในวันเวลาราชการ.