สั่งพิมพ์หน้านี้

อบจ.พิษณุโลก ร่วมกิจกรรม “กาแฟยามเช้า จังหวัดพิษณุโลก” ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564

วันอังคาร, 23 กุมภาพันธ์ 2564
อ่าน 67 ครั้ง
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรีอิทธิพล บุบผะศิริ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก นายธวัชชัย พึ่งสมบัติ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก และว่าที่ร้อยตรี วีรภัทร จีนด้วง เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมกิจกรรม “กาแฟยามเช้า จังหวัดพิษณุโลก” ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ณ อาคารรูปดาว โครงการทหารพันธุ์ดี ค่ายสมเด็จพระบรมไตรโลกนารถ อำเภอมืองพิษณุโลก โดยกองทัพภาคที่ 3 เป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรม มี นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย พลโท อภิเชษฐ์ ซื่อสัตย์ แม่ทัพภาคที่ 3 หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยภาครัฐ และภาคเอกชนร่วมกิจกรรม สำหรับกิจกรรม “กาแฟยามเช้า จังหวัดพิษณุโลก” เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกเดือนเพื่อเปิดโอกาสให้หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันอุดมศึกษา และภาคเอกชนได้พบปะพูดคุยแลกเปลี่ยน ปรึกษาหารือ และประสานงานอย่างไม่เป็นทางการ เพื่อกระชับความสัมพันธ์และสร้างความสนิทสนมระหว่างกัน อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ในการทำงานร่วมกันที่จะขับเคลื่อนและพัฒนาจังหวัดพิษณุโลกให้มีความเจริญก้าวหน้าต่อไป โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในจังหวัดพิษณุโลกร่วมกิจกรรมจำนวนมาก.

อัลบั้มรูป