นายก อบจ.พิษณุโลก เข้ารับมอบนโยบายจากนายกรัฐมนตรี

วันที่ 5 เมษายน 2564 นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมประชุมการมอบนโยบายสำคัญของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ได้รับการเลือกตั้งใหม่ เพื่อบูรณาการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ภายใต้กรอบแนวคิด "ท้องถิ่นไทย รวมไทย สร้างชาติ" ณ ห้องคอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ ชั้น 4 โรงแรมรามาการ์เด้นส์ โดยมี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในการมอบนโยบายสำคัญของรัฐบาลแก่ ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดทุกแห่งทั่วประเทศเข้าร่วมประชุม โดย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้กล่าวแสดงความยินดีกับนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนในทุกจังหวัดทั่วประเทศ ซึ่งจะได้ขับเคลื่อนภารกิจตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดให้เกิดเป็นรูปธรรมอย่างรวดเร็วเพื่อทำให้เศรษฐกิจฐานรากเกิดความเข้มแข็งโดยทั่วกัน ซึ่งองค์กรปกครองท้องถิ่นถือเป็นกลไกลภาคส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการขับเคลื่อนการดำเนินงานต่าง ๆ ของรัฐบาลเพื่อสนองตอบต่อความต้องการของประชาชน และการแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชน นอกจากนี้สำหรับแนวคิด "ท้องถิ่นไทย รวมไทย สร้างชาติ" ต้องขับเคลื่อนไปด้วยกันทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น ด้วยการบูรณาการการทำงาน จัดทำแผนปฏิบัติให้สอดคล้องกับแนวนโยบายทั้งหมด รวมถึงทุกภาคส่วนต้องเรียนรู้ไปด้วยกันเพื่อให้เกิดการบูรณาการและแก้ปัญหาแบบเป็นองค์รวม ส่งเสริม ต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นให้ครอบคลุม รัดกุม ไม่ทุจริต และรักษาสังคมแบบครอบครัวไม่ให้แตกแยกเด็ดขาด นอกจากนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องรู้งานของทุกกระทรวงเพื่อประสานขอความร่วมมือและบูรณาการเพื่อขับเคลื่อนงานและสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนทุกคนเพื่อให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน.