อบจ.พิษณุโลก ร่วมเปิดศูนย์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2564 "สงกรานต์สุขใจ ขับขี่ปลอดภัย ห่างไกลโควิด"

วันพฤหัสบดี, 08 เมษายน 2564
อ่าน 27 ครั้ง
วันที่ 8 เมษายน 2564 ว่าที่ร้อยตรีอิทธิพล บุบผะศิริ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ได้รับมอบหมายจาก นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก นำเจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ร่วมเปิดศูนย์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2564 ระหว่างวัน 10-16 เมษายน 2564 ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก ภายใต้คำขวัญการรณรงค์ว่า "สงกรานต์สุขใจ ขับขี่ปลอดภัย ห่างไกลโควิด" โดยมี นายศักดิ์ชัย คุณานุวัฒน์ชัยเดช รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธี ทั้งนี้จังหวัดพิษณุโลก โดยศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดพิษณุโลก บูรณาการร่วมกับส่วนราชการ ภาคีเครือข่ายฯ ทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน อาสาสมัคร ภาคประชาชน และจิตอาสาพระราชทานในจังหวัดพิษณุโลก เปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2564 ขึ้นเพื่อสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัย (Safety Mind) และกระตุ้นให้สังคม ชุมชน ร่วมกันสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย (Safety Culture) ให้เกิดขึ้นแก่ประชาชนในชาติ อีกทั้งเพื่อลดความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนซึ่งเป็นผลมาจากการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน และรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงสงกรานต์ 2564 ตลอดจนเพื่อสร้างความมั่นให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวจากต่างพื้นที่ได้รับทราบถึงการเตรียมความพร้อมในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน อุบัติภัยและอาชญากรรมของจังหวัดพิษณุโลก.