อบจ.พิษณุโลก ร่วมกิจกรรมของหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก "ร่วมใจ" สนับสนุนและส่งเสริมการดำเนินงานโครงการบางระกำโมเดล

วันศุกร์, 08 ตุลาคม 2564
อ่าน 21 ครั้ง
วันที่ 7 ตุลาคม 2564 ว่าที่ร้อยตรี อิทธิพล บุบผะศิริ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ได้รับมอบหมายจาก นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ให้เข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรมของหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก "ร่วมใจ" สนับสนุนและส่งเสริมการดำเนินงานโครงการบางระกำโมเดล ณ คลองแยงมุม ตำบลท่าช้าง อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก โดยมี นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นายชำนาญ ชูเที่ยง ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพิษณุโลกและหัวหน้าส่วนราชการร่วมกิจกรรม ทั้งนี้กรมชลประทานได้ดำเนินการ โครงการบางระกำโมเดล ตั้งแต่ปี 2560 จนถึงปัจจุบันปี 2564 เป็นรูปแบบการบริหารจัดการน้ำแบบชุมชนมีส่วนร่วม การบูรณาการของหน่วยงานภาครัฐ และการใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้พื้นที่ลุ่มต่ำที่อยู่ระหว่างลุ่มน้ำยมและลุ่มน้ำน่านในเขตจังหวัดสุโขทัยและจังหวัดพิษณุโลก เพื่อป้องกันและบรรเทาอุทกภัยที่เกิดขึ้นเป็นประจำทุกปี ดำเนินการบริหารจัดการน้ำที่เหมาะสมกับวิถีชีวิตของเกษตรกรในพื้นที่ลุ่มต่ำ โดยการปรับปฏิทินการเพาะปลูกของเกษตรกรในพื้นที่ลุ่มต่ำ ทำการปลูกข้าวฤดูนาปีให้เร็วขึ้น เริ่มทำการเพาะปลูก 1 เมษายน และเก็บเกี่ยวผลผลิตใน 15 สิงหาคม ก่อนฤดูน้ำหลาก โดยในปี 2564 ได้ดำเนินการโครงการบางระกำโมเดลในพื้นที่ลุ่มต่ำเขตชลประทาน จำนวน 265,000 ไร่ นอกจากนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการสนับสนุนและส่งเสริมการดำเนินงานโครงการบางระกำโมเดล เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ โดยในการจัดกิจกรรมครั้งนี้สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก มอบหญ้าอาหารสัตว์พระราชทาน (หญ้าอัดฟ่อน 250 ฟ่อน) รวม 5,000 กิโลกรัม พร้อมถุงยังชีพสำหรับสัตว์ จำนวน 25 ชุด และมีการปล่อยพันธุ์ปลาในแหล่งน้ำธรรมชาติ ประกอบด้วย ปลาตะเพียนทอง, ตะเพียนขาว, กระแห, แก้มช้ำ, สร้อย, รวม 500,000 ตัว และปลาตุ้ม 1,000,000 ตัว และการสาธิตการเพาะพันธุ์ปลาตะเพียนขาวด้วยชุดเพาะเคลื่อนที่, ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรมอบเชื้อราไตรโคเดอร์มาป้องกันและกำจัดเชื้อราหลังน้ำลด จำนวน 20 ราย และศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 6 จังหวัดพิษณุโลก มอบต้นกล้าพืชผักสวนครัว จำนวน 20 ราย, สถานีพัฒนาที่ดินพิษณุโลก มอบน้ำหมักเพื่อกำจัดกลิ่นน้ำเน่าที่ท่วมขัง จำนวน 300 ลิตร ต้นพันธุ์ฟัก จำนวน 200 ต้น, โดยมีตัวแทนเกษตรกร ได้แก่ อาสาสมัครเกษตร ด้านพืช ด้านปศุสัตว์ ด้านประมง ด้านการพัฒนาที่ดินในพื้นที่เข้ามอบปัจจัยและร่วมกิจกรรม จำนวนรวม 30 คน.