สั่งพิมพ์หน้านี้

อบจ.พิษณุโลก มอบประกาศนียบัตรให้นักเรียนในสังกัดที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

วันศุกร์, 15 มีนาคม 2562
อ่าน 154 ครั้ง
วันที่ 15 มีนาคม 2562 นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรให้แก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ของโรงเรียนศรีอินทราทิตย์พิทยาคม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ณ หอประชุมโรงเรียนศรีอินทราทิตย์พิทยาคม อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก โดยในปีนี้มีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สำเร็จการศึกษาจำนวนทั้งสิ้น 140 คน พร้อมกันนี้ได้กล่าวให้โอวาทแก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาทุกคนมีอนาคตที่สดใส ปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้สมความปรารถนา และเป็นกำลังที่สำคัญของประเทศชาติ รวมทั้งช่วยกันนำพาบ้านเมืองของเราให้มีความเจริญก้าวหน้าต่อไป ทั้งนี้โรงเรียนศรีอินทราทิตย์พิทยาคม จัดการศึกษาให้แก่นักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยมุ่งเน้นให้เกิดคุณภาพและมาตรฐานระดับสากลบนพื้นฐานของความเป็นไทย ส่งเสริมให้นักเรียนทุกคนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเสมอภาค ภายใต้ปรัชญาของโรงเรียนที่ว่า “เรียนรู้อย่างมีความสุข สนุกกับกิจกรรม จริยธรรมนำวิชาการ ประสานชุมชน” โดยได้รับการสนับสนุนจากฝ่ายบริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ทั้งด้านงบประมาณ บุคลากร วัสดุ ครุภัณฑ์ ตลอดจนสิ่งปลูกสร้างและเครื่องอำนวยความสะอาดต่างๆ ทำให้โรงเรียนสามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นที่พึงพอใจของนักเรียน ผู้ปกครองและชุมชน ซึ่งในพิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียนในครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงผลสำเร็จในการจัดการศึกษาของโรงเรียน และเห็นถึงความพากเพียรเอาใจใส่ดูแลของคณะครู และผู้ปกครองในปีการศึกษา 2561 ซึ่งผู้ที่สำเร็จการศึกษาในครั้งนี้จะเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพเป็นกำลังสำคัญของชาติสืบไป.
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ วันศุกร์, 15 มีนาคม 2562

อัลบั้มรูป