อบจ.พิษณุโลก จับมือกองทัพน้อยที่ 3 - ทม.อรัญญิก - อบต.สมอแข ลงนามความร่วมมือ (MOU) โครงการขุดลอกผักตบชวาและกำจัดวัชพืชคลองโคกช้าง

วันพุธ, 26 กุมภาพันธ์ 2563
อ่าน 33 ครั้ง
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการขุดลอกผักตบชวาและกำจัดวัชพืชคลองโคกช้าง ระหว่างวันที่ 24-29 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ลานโดมหมู่บ้านชุมชนชาวแพ หมู่ที่10 ตำบลอรัญญิก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จัดโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับกองทัพน้อยที่ 3 เทศบาลเมืองอรัญญิก และองค์การบริหารส่วนตำบลสมอแข โดยมี นายนรินทร์ วัฒนกุลชัย นายกเทศมนตรีเมืองอรัญญิก กล่าวรายงานวัตุประสงค์ของโครงการ ทั้งนี้เพื่อร่วมกันกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในคลองโคกช้างที่เป็นปัญหาต่อการไหลหรือการระบายน้ำแก้ไขปัญหาน้ำเสียและประชาชนสามารถใช้ประโยชน์ได้ทุกฤดูกาล และสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนในการจัดการสิ่งแวดล้อมของชุมชน ตลอดจนเพื่อนำผักตบชวาที่ไม่มีประโยชน์มาต่อยอดให้เกิดประโยชน์เป็นอาชีพเสริม เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มเสริมรายได้ให้กับครัวเรือนและให้ประชาชนได้แสดงพลังแห่งความสามัคคีและความเข้มแข็งของคนในชุมชนต่อไป โดยมีคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ผู้บริหารเทศบาลเมืองอรัญญิก สมาชิกสภาเทศบาลเมืองอรัญญิก ผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำชุมชน พนักงานเทศบาลเมืองอรัญญิก ประชาชน ทหารสังกัดกองทัพน้อยที่ 3 กองทัพภาคที่ 3 และประชาชนในพื้นที่จำนวนมาก จากนั้นมีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการขุดลอกผักตบชวาและกำจัดวัชพืชคลองโคกช้าง ระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกกับกองทัพน้อยที่ 3 เทศบาลเมืองอรัญญิก และองค์การบริหารส่วนตำบลสมอแข โดยมี นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย พันเอกธำรงศักดิ์ บุญทักษ์ ผู้อำนวยการกองกิจการพลเรือน กองทัพน้อยที่ 3 นายนรินทร์ วัฒนกุลชัย นายกเทศมนตรีเมืองอรัญญิก และนายสรรเพ็ชญ์ อินทะพันธุ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสมอแข ร่วมลงนาม ภายหลังพิธีเปิดได้ร่วมกันกำจัดผักตบชวาและวัชพืชบริเวณคลองโคกช้าง พร้อมทั้งมีกิจกรรมการนำผักตบชวาภายในคลองโคกช้าง มาทำเป็นปุ๋ยหมักและเครื่องจักรสานเพื่อพัฒนาเป็นอาชีพภายในชุมชนให้มีรายได้เพิ่มขึ้น และเป็นกำลังสำคัญในการพัฒาท้องถิ่นตามนโยบายของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาความยากจน โดยการสร้างงานสร้างรายได้ ส่งเสริมอาชีพอิสระและการเพิ่มพูนทักษะ เพื่อปรับเปลี่ยนอาชีพบนพื้นที่ของการลดรายจ่าย สร้างรายได้และขยายโอกาสให้แก่ประชาชน และในโอกาสนี้ทางทัณฑสถานหญิงพิษณุโลกได้นำรถบรรทุกมาขนผักตบชวาภายในคลองโคกช้างครั้งนี้เพื่อนำไปให้ผู้ต้องขังทำเป็นเครื่องจักรสาน อาทิ กระเป๋าสะพาย โต๊ะรับแขก กล่องใส่ทิชชู่ แจกัน ฯลฯ เพื่อส่งเสริมอาชีพให้แก่ผู้ต้องขัง หากท่านใดต้องการผักตบชวาภายในโครงการดังกล่าวเพื่อนำไปทำปุ๋ยหมักก็สามารถมาติดต่อขอรับได้ ทั้งนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ได้ดำเนินโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ คลองสะอาด ปราศจากวัชพืช ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 4 โครงการ พื้นที่ 153.50 ไร่ ระยะทาง 85 กิโลเมตร ประกอบด้วย อำเภอเมืองพิษณุโลก จำนวน 3 โครงการ ได้แก่ คลองสาธารณะ หมู่ที่ 10 ตำบลอรัญญิก พื้นที่ 25 ไร่ ระยะทาง 15 กิโลเมตร, บึงถัง (ช่วงที่ 1) หมู่ที่ 3 ตำบลดอนทอง พื้นที่ 18 ไร่ ระยะทาง 15 กิโลเมตร และบึงถัง (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 3 ตำบลดอนทอง พื้นที่ 56 ไร่ ระยะทาง 15 กิโลเมตร และอำเภอบางกระทุ่ม จำนวน 1 โครงการ ได้แก่ บึงสำโรง หมู่ที่ 5 ตำบลท่าตาล พื้นที่ 54.50 ไร่ ระยะทาง 40 กิโลเมตร เพื่อให้การช่วยเหลือสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้ง ตลอดจนเพื่อป้องกันและบรรเท่าสาธารณภัยให้แก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป.