อบจ.พิษณุโลก ร่วมเปิดงานประกวดควายไทย ภายใต้ชื่องาน “มหกรรมควายยักษ์ เมืองสองแคว” ครั้งที่ 2

วันอังคาร, 16 พฤษภาคม 2560
อ่าน 77 ครั้ง

เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2560 ที่บริเวณสนามฟุตบอล มหาวิทยาลัยนเรศวร ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก  นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานประกวดควายไทย ภายใต้ชื่องาน มหกรรมควายยักษ์ เมืองสองแควครั้งที่ 2 โดยมี นายทศพร ศรีศักดิ์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน และมี นายศรีโรจน์ นิมมานพัชรินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ดร. สุชาติ เมืองแก้ว รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมพิธี สำหรับงานดังกล่าวจัดขึ้นภายใต้โครงการบริการวิชาการ ฟื้นฟูควายไทย ให้ยิ่งใหญ่ในอาเซียน: ระบบการผลิตและโอกาสทางการตลาดประจำปีงบประมาณ 2560 ของมหาวิทยาลัยนเรศวร ซึ่งมีสำนักงานปศุสัตว์เขต 6 เป็นเจ้าภาพร่วม และได้รับความร่วมมือจาก สมาคมอนุรักษ์และพัฒนาควายไทย จัดส่งผู้เชี่ยวชาญมาเป็นกรรมการตัดสินการประกวด ทั้งนี้เพื่อเผยแพร่และพัฒนาองค์ความรู้ด้านการคัดลักษณะควายที่ดีเพื่อใช้เป็นพ่อแม่พันธุ์ ตลอดจนเป็นเวทีให้เกษตรกรผู้เลี้ยงควายได้พบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และแสดงผลงานการพัฒนาพันธุ์กระบือของประเทศ เพื่อกระตุ้นให้เกิดแรงจูงใจในการพัฒนาการผลิตกระบืออย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนอันจะนำไปสู่การเพิ่มจำนวนประชากรกระบือของประเทศในอนาคต โดยมีเกษตรกรจาก 16 จังหวัด นำควายเข้าร่วมการประกวด 100 ตัว และได้รับความสนใจจากประชาชนทั่วไปมาเที่ยวงานงานดังกล่าวกว่า 1,000 คน.