อบจ.พิษณุโลก เปิดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก (ครั้งที่ 2) ประจำปี พ.ศ. 2560

วันอังคาร, 16 พฤษภาคม 2560
อ่าน 14 ครั้ง

เมื่อวันที่  15 พฤษภาคม  2560 สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก สมัยสามัญ สมัยแรก (ครั้งที่ 2) ประจำปี พ.ศ. 2560  ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ชั้น 2 อาคารบึงราชนก ตำบลวังทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก โดยมี นายอนุชา  น้อยวงศ์  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก  เป็นประธานในการประชุม ซึ่งในการประชุมสภาฯ ครั้งนี้มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมครบองค์ประชุม  ฝ่ายบริหารมี นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก นายอดิเทพ  ศิริเจริญพันธ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ว่าที่ร้อยตรี วีรภัทร จีนด้วง นายสมพร ทัดแพ และนางสาวกมลชนก เหลืองทองนารา เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก  พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมประชุม และมี นายเชาวฤทธิ์ ฉายะกูล รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เป็นเลขานุการสภาฯ นอกจากนี้มีหัวหน้าส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกและผู้สังเกตการณ์เข้าร่วมการประชุมฯ สำหรับในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก สมัยสามัญ สมัยแรก (ครั้งที่ 2) ประจำปี พ.ศ. 2560 ครั้งนี้มีระเบียบวาระการประชุมสำคัญดังนี้คือ  เรื่องญัตติพิจารณาสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิ แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการการศึกษา จำนวน  1 คน , ญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 , ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ซึ่งบรรยากาศการประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย.