อบจ.พิษณุโลก เปิดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก (ครั้งที่ 2) ประจำปี พ.ศ. 2560

วันอังคาร, 16 พฤษภาคม 2560
อ่าน 102 ครั้ง

เมื่อวันที่  15 พฤษภาคม  2560 สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก สมัยสามัญ สมัยแรก (ครั้งที่ 2) ประจำปี พ.ศ. 2560  ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ชั้น 2 อาคารบึงราชนก ตำบลวังทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก โดยมี นายอนุชา  น้อยวงศ์  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก  เป็นประธานในการประชุม  สำหรับในการประชุมสภาฯ ครั้งนี้มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมครบองค์ประชุม  และฝ่ายบริหารมี นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก นายอดิเทพ  ศิริเจริญพันธ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ว่าที่ร้อยตรี วีรภัทร จีนด้วง นายมานัส อ่อนอ้าย และนางสาวกมลชนก เหลืองทองนารา เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมประชุม ซึ่งมี นายเชาวฤทธิ์ ฉายะกูล รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก  เป็นเลขานุการสภาฯ นอกจากนี้ภายในการประชุมสภาฯ ดังกล่าวมีหัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เจ้าหน้าที่ตำรวจ และประชาชนเข้าร่วมสังเกตการณ์  สำหรับในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก สมัยสามัญ สมัยแรก (ครั้งที่ 2) ประจำปี พ.ศ. 2560  ครั้งนี้มีระเบียบวาระการประชุมสำคัญดังนี้คือ เรื่องญัตติพิจารณาสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการการศึกษาจำนวน 1 คน,ญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560, ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ซึ่งบรรยากาศการประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย.

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ วันศุกร์, 26 พฤษภาคม 2560