อบจ.พิษณุโลก เข้าร่วมกิจกรรมเสวนา สามัคคี “กาแฟยามเช้า” จังหวัดพิษณุโลก ประจำเดือนพฤษภาคม 2560

วันพฤหัสบดี, 18 พฤษภาคม 2560
อ่าน 136 ครั้ง

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2560 นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้ นายเชาวฤทธิ์ ฉายะกูล รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมกิจกรรมเสวนา สามัคคี “กาแฟยามเช้า” จังหวัดพิษณุโลก ประจำเดือนพฤษภาคม 2560 ณ สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขาพิษณุโลก ตำบลหัวรอ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จัดโดยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมี นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธี ภายในกิจกรรมดังกล่าวมีหัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันอุดมศึกษา และภาคเอกชนในจังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมจำนวนมาก ทั้งนี้สำหรับกิจกรรมดังกล่าวเกิดขึ้นจากดำริของผู้ว่าราชการจังหวัดจังหวัดพิษณุโลก โดยให้จัดขึ้นเป็นประจำทุกเดือนเพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้พบปะพูดคุยแลกเปลี่ยน ปรึกษาหารือ และประสานงานอย่างไม่เป็นทางการ เพื่อกระชับความสัมพันธ์และสร้างความสนิทสนมระหว่างกัน อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ในการทำงานร่วมกันที่จะขับเคลื่อนและพัฒนาจังหวัดพิษณุโลกให้มีความเจริญก้าวหน้าต่อไป.