อบจ.พิษณุโลก ร่วมงานประเพณีวันอัฏฐมีบูชา วันคล้ายวันถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระของพระพุทธเจ้า

วันศุกร์, 19 พฤษภาคม 2560
อ่าน 239 ครั้ง

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2560 ที่วัดสวนร่มบารมี ตำบลวงฆ้อง อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก นางสาวกมลชนก เหลืองทองนารา เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เป็นผู้แทน นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ร่วมงานประเพณีวันอัฏฐมีบูชา ซึ่งเป็นวันคล้ายวันถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า (หลังเสด็จดับขันปรินิพพานได้ 7 วัน) ถือเป็นวันสำคัญในพระพุทธศาสนาวันหนึ่ง โดยวันอัฏฐมีบูชา ตรงกับวันแรม 8 ค่ำ เดือนวิสาขะ (เดือน 6 ของไทย ) ทั้งนี้ยังเป็นวันคล้ายที่พระนางสิริมหามายา องค์พระพุทธมารดาสิ้นพระชนม์ (หลังประสูติ) และเป็นวันคล้ายวันที่พระพุทธองค์เสวยวิมุตติสุขตลอด 7 วัน หลังตรัสรู้ นับเป็นวันที่ชาวพุทธต้องมีความเสียใจและสูญเสียพระบรมสรีระแห่งองค์พระบรมศาสดาซึ่งเป็นที่เคารพสักการะอย่างสูง จึงเป็นวันควรแสดงธรรมสังเวชและระลึกถึงพระพุทธคุณให้สำเร็จเป็นพุทธานุสสติ ภาวนามัยกุศล โดยมีพุทธศาสนิกชนชาวตำบลวงฆ้อง อำเภอพรหมพิราม ร่วมประกอบพิธีบูชาเวียนเทียนจำนวนมาก. 

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ วันศุกร์, 26 พฤษภาคม 2560