อบจ.พิษณุโลก ร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันกำนันผู้ใหญ่บ้าน ประจำปี 2560

วันพฤหัสบดี, 10 สิงหาคม 2560
อ่าน 110 ครั้ง

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2560 ที่หน้าพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก นำคณะผู้บริหาร และข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ร่วมพิธีวางพวงมาลาหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันกำนันผู้ใหญ่บ้าน ประจำปี 2560 ราชสีห์ ผู้ภักดี ต่อแผ่นดิน โดยมี นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธี เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในการวางรากฐานการปกครองท้องที่ให้อยู่คู่กับสังคมไทย ภายในพิธีดังกล่าวมีหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านทั้ง 9 อำเภอในจังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมพิธี

 

สำหรับ วันกำนันผู้ใหญ่บ้าน”  ตรงกับวันที่ 10 สิงหาคม 2435 หรือเมื่อ 125 ปีก่อน เป็นวันที่ได้มีการจัดตั้งสถาบันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ขึ้นเป็นครั้งแรกในสมัยรัชกาลที่ 5 โดยทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพ (เสนาบดีกระทรวงมหาดไทยคนแรก) ทดลองจัดระเบียบการปกครองระดับตำบล หมู่บ้านขึ้นเป็นครั้งแรก ณ อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งนับว่าเป็นจุดเริ่มแรกของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ลักษณะการปกครองเช่นนี้ปรากฎเด่นชัดขึ้น เมื่อได้มีการตราพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ.2457 ขึ้นใช้ ซึ่งมีการแบ่งการบริหารราชการของอำเภอออกเป็นตำบลและหมู่บ้าน  เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านและเป็นการเน้นให้เห็นความสำคัญของกำนันผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งเป็นผู้มีบทบาทสำคัญยิ่งในการปฏิบัติภารกิจ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข ให้แก่ประชาชน ทางราชการจึงกำหนดให้วันที่ 10 สิงหาคม ของทุกปี เป็น วันกำนันผู้ใหญ่บ้าน.