อบจ.พิษณุโลก จัดโครงการอบรม “เพื่อพัฒนาศักยภาพพนักงานขับรถยนต์และเสริมสร้างจิตสำนึกในการขับรถอย่างปลอดภัย” ให้แก่พนักงานขับรถยนต์ในสังกัด

วันศุกร์, 11 สิงหาคม 2560
อ่าน 67 ครั้ง

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2560 ที่ห้องประชุมพระนเรศ อาคาร 2 ชั้น 5 องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรม “เพื่อพัฒนาศักยภาพพนักงานขับรถยนต์และเสริมสร้างจิตสำนึกในการขับรถอย่างปลอดภัยขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก” จัดโดยกองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก โดยมี นายยศ ชาติรังสรรค์ ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก กล่ารายงานวัตถุประสงค์ของการอบรม ทั้งนี้เพื่อให้บุคลาการผู้เข้ารับการฝึกอบรมทุกคนได้รับการพัฒนาทักษะ ความรู้ ประสบการณ์และมีจิตสำนึกด้านการขับรถยนต์ให้มีความปลอดภัย ตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.2522 รวมถึงการบำรุงรักษายานพาหนะให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานเพื่อลดค่าใช้จ่ายด้านการซ่อมบำรุง พร้อมทั้งได้มีแนวทางการปฏิบัติงานตามระเบียบของทางราชการและหนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น ภายในโครงการดังกล่าวมีคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการอบรม

ทั้งนี้เนื่องจากปัจจุบันมีปัจจัยเสี่ยงทางด้านอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการจราจรทางบกหรือท้องถนน ซึ่งสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุมาจากการขับรถเร็ว ขาดความระมัดระวัง เกิดความประมาท ไม่มีความชำนาญด้านการใช้ยานพาหนะ ประกอบกับการไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับ การฝ่าฝืนเครื่องหมายจราจรอันจะก่อให้เกิดความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินของผู้ใช้รถใช้ถนนเป็นจำนวนมาก ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติเหตุดังกล่าว พนักงานขับรถยนต์ จึงเป็นกลุ่มบุคคลเป้าหมายสำคัญที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบโดยตรงต่อความปลอดภัย ซึ่งจะต้องได้รับการอบรม พัฒนาทักษะ ความรู้ และประสบการณ์ด้านการขับรถที่ปลอดภัยตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ. 2522 รวมถึงการเพิ่มพูนประสิทธิภาพด้านการขับรถและเสริมสร้างจิตสำนึกในการขับรถอย่างปลอดภัย เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุและไม่ให้เกิดผลเสียหายต่อทางราชการ โดยในการฝึกอบรมครั้งนี้มีผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย บุคลากรตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ (ทุกประเภท) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกจำนวนทั้งสิ้น 137 คน และได้รับเกียรติจากวิทยากรมาให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรมครั้งนี้ ได้แก่ ร้อยตำรวจโท ทรงวุฒิ รั้งท้วม รองสารวัตรป้องกันและปราบปราม สถานีตำรวจภูธรเมืองพิษณุโลก ร้อยตำรวจเอก ชนินทร์ น้อยสอน รองสารวัตรจราจรสถานีตำรวจภูธรเมืองพิษณุโลก และนายสมบูรณ์ เตียวเจริญพร นายช่างอาวุโส องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก.

อัลบั้มรูป

View the embedded image gallery online at:
http://ppao.go.th/%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%99/%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B9%8C/item/3207-%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%88-%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%93%E0%B8%B8%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81-%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1-%E2%80%9C%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A2%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%9E%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%82%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%96%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%82%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%96%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E2%80%9D-%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B8%9E%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%82%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%96%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B9%8C%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%94.html#sigProGalleriac8557c969c