อบจ.พิษณุโลก ร่วมเปิดศูนย์ประสานงานเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับในมูลนิธิเมาไม่ขับจังหวัดพิษณุโลก

วันจันทร์, 13 พฤศจิกายน 2560
อ่าน 100 ครั้ง

                เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 ที่ห้องประชุมพระบรมไตรโลกนาถ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก  นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรี วีรภัทร จีนด้วง เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดศูนย์ประสานงานเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับในมูลนิธิเมาไม่ขับจังหวัดพิษณุโลก จัดโดยมูลนิธิเมาไม่ขับ โดยมี นายไพบูลย์ ณะบุตรจอม รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธี และมี นายสุรสิทธิ์ ศิลปงาม ผู้จัดการมูลนิธิเมาไม่ขับ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงาน ทั้งนี้มูลนิธิเมาไม่ขับในฐานะองค์กรพัฒนาเอกชนที่ทำงานด้านการสนับสนุนการบังคับใช้กฎหมายและการรณรงค์เมาไม่ขับมาตั้งแต่ปี 2539 รวมระยะเวลาจนถึงปัจจุบันเป็นเวลา 20 ปี  ซึ่งผลงานอันเป็นที่ประจักษ์ได้แก่ การสนับสนุนเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์ให้กับสถานีตำรวจทั่วประเทศ การเสนอแก้ไขเพิ่มโทษกฏหมายเมาแล้วขับ การเสนอกฏหมายห้ามสถานีบริการน้ำมันขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การเสนอให้วันเข้าพรรษาเป็นวันงดดื่มสุราแห่งชาติ เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมหนึ่งที่มูลนิธิเมาไม่ขับได้ให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดนับตั้งแต่ก่อตั้งมูลนิธิเมาไม่ขับคือ การชักชวนให้ผู้พิการจากอุบัติเหตุเมาแล้วขับให้มารวมตัวกันจัดตั้งเป็นเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับเพื่อสนับสนุนการทำงานของจังหวัด ซึ่งจังหวัดพิษณุโลกเป็นจังหวัดที่ 62 ที่ได้มีการรวมตัวกันจัดตั้งเป็นศูนย์ประสานงานเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับภายใต้การสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยมี นายบวรศักดิ์ พันธ์ศิริ เป็นประธานศูนย์ประสานงาน ภายในพิธีดังกล่าวมีหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพิษณุโลก ผู้แทนภาคีเครือข่ายรณรงค์ลดอุบัติเหตุ ภาครัฐ ภาคเอกชน  สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับจังหวัดพิษณุโลก และผู้แทนภาคเอกชนร่วมพิธีจำนวนมาก.

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ วันจันทร์, 27 พฤศจิกายน 2560