อบจ.พิษณุโลก ร่วมพิธีปิดการแข่งขันมวยสากลชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2561รอบคัดเลือก ภาค 5

วันอังคาร, 06 กุมภาพันธ์ 2561
อ่าน 60 ครั้ง
เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรี วีรภัทร จีนด้วง เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมในพิธีปิดการแข่งขันกีฬามวยสากลชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2561 รอบคัดเลือก ภาค 5 ระหว่างวันที่ 2-5 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ยิมเนเซียม 600 ที่นั่ง สนามกีฬาจังหวัดพิษณุโลก จัดโดยจังหวัดพิษณุโลก องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก สมาคมกีฬาจังหวัดพิษณุโลก สำนักงาน กกท.จังหวัดพิษณุโลก โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก และสมาคมกีฬามวยสากลแห่งประเทศไทย โดยมี นายเกรียงวิชญ์ เตชวิทยไวทิน ปลัดจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธี พร้อมทั้งมอบเกียรติบัตรให้แก่นักกีฬามวยสากลที่ชนะเลิศการแข่งขันในแต่ละรุ่น ทั้งนี้เพื่อคัดเลือกนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามวยสากลชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2561 รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ ระหว่างวันที่ 1-10 เมษายน 2561 ณ จังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งมีนักกีฬาสังกัดสมาชิกสมาคมกีฬามวยสากลแห่งประเทศไทย เข้าร่วมจำนวน 8 สังกัด ประกอบด้วย กองทัพภาคที่ 3 สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสุโขทัย สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตสุโขทัย สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงใหม่ สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดตาก สโมสร ส.สีรังร่วมสร้าง สโมสรบ่อน้ำมันฝาง สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดพิษณุโลก และโรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกเข้าร่วมการแข่งขัน สรุปผลการแข่งขันกีฬามวยสากลชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2561 รอบคัดเลือก ภาค 5 มีดังนี้ 1. ประเภทบุคคลหญิง 5 รุ่น ประกอบด้วย 1. รุ่นไลท์ฟลายเวท น้ำหนัก 45 กิโลกรัม หญิง - ชนะเลิศได้แก่ นางสาวรัชนีกร สีกะโดน สังกัด สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตสุโขทัย - รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ นางสาวสวรรยา ศรีสวัสดิ์ สังกัด โรงเรียนกีฬา อบจ.พิษณุโลก - รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ นางสาวปัทมา ฤดีทองเลิศ สังกัด สโมสรบ่อน้ำมันฝาง 2. รุ่นฟลายเวท น้ำหนัก 48 กิโลกรัม ไม่เกิน 51 กิโลกรัม หญิง - ชนะเลิศ ได้แก่ นางสาวนันทฉัตร วันเพ็ง สังกัด สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตสุโขทัย - รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ นางสาวพรชีวา เพชรซุ้ม สังกัด โรงเรียนกีฬา อบจ.พิษณุโลก - รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ นางสาวขวัญจิรา กองวัน สังกัด สมาคมกีฬาจังหวัดสุโขทัย 3. รุ่นแบนตั้มเวท น้ำหนัก 51 กิโลกรัม ไม่เกิน 54 กิโลกรัม หญิง - ชนะเลิศ ได้แก่ นางสาวเนรัญชญา เชื้อคำจันทร์ สังกัด โรงเรียนกีฬา อบจ.พิษณุโลก - รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ นางสาววนิดา ดีกึ่ง สังกัด สโมสรบ่อน้ำมันฝาง 4. รุ่นเฟเธอร์เวท น้ำหนัก 54 กิโลกรัม ไม่เกิน 57 กิโลกรัม หญิง - ชนะเลิศ ได้แก่ นางสาวปรีดากมน ถิ่นทับไทย สังกัด สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตสุโขทัย - รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ นางสาวประกายรัตน์ วงสุธา สังกัด สมาคมกีฬาแห่ง จ.สุโขทัย 2. ประเภทบุคคลหญิง 7 รุ่น ประกอบด้วย 1. รุ่นไลท์ฟลายเวท น้ำหนัก 46 กิโลกรัม ไม่เกิน 49 กิโลกรัม ชาย - ชนะเลิศ ได้แก่ นายสมจิตร แซ่หาญ สังกัด กองทัพภาคที่ 3 - รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ นายอาทิตย์ แก้วบัณฑิต สังกัด โรงเรียนกีฬา อบจ.พิษณุโลก 2. รุ่นฟลายเวท น้ำหนัก 49 กิโลกรัม ไม่เกิน 52 กิโลกรัม ชาย - ชนะเลิศ ได้แก่ นายกฤษฎา ทองขำ สังกัด โรงเรียนกีฬา อบจ.พิษณุโลก - รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ ธงชัย ฆารประเดิม สังกัด ส.สีรังร่วมสร้าง 3. รุ่นแบนตั้มเวท น้ำหนัก 52 กิโลกรัม ไม่เกิน 56 กิโลกรัม ชาย - ชนะเลิศ ได้แก่ นายวราชัย คำสิงห์ สังกัด โรงเรียนกีฬา อบจ.พิษณุโลก - รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ นายศตวรรษ์ ปั้นแก้ว สังกัด กองทัพภาคที่ 3 - รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ นายจิรกร วิงวัง สังกัด ส.สีรังร่วมสร้าง - รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ นายอนุชา อวนมาตรา สังกัด สมาคมกีฬาจังหวัดตาก 4. รุ่นไลท์เวท น้ำหนัก 56 กิโลกรัม ไม่เกิน 60 กิโลกรัม ชาย - ชนะเลิศ ได้แก่ นายศักดา รวมธรรม สังกัด โรงเรียนกีฬา อบจ.พิษณุโลก - รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ นาบุญฤทธิ์ สิงห์สถิต สังกัด สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตสุโขทัย - รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ นายอรรถพล อินทนนท์ สังกัด กองทัพภาคที่ 3 5. รุ่นไลท์เวลเตอร์เวท น้ำหนัก 60 กิโลกรัม ไม่เกิน 64 กิโลกรัม ชาย - ชนะเลิศ ได้แก่ นายนพฤทธิ์ คองแดง สังกัด กองทัพภาคที่ 3 - รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ นายจารุวัฒน์ ขุนเพชร สังกัด โรงเรียนกีฬา อบจ.พิษณุโลก 6. รุ่นเวลเตอร์เวท น้ำหนัก 64 กิโลกรัม ไม่เกิน 69 กิโลกรัม ชาย - ชนะเลิศ ได้แก่ นายทรงพล จินาวรณ์ สังกัด กองทัพภาคที่ 3 - รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ นายวริทธิ์นันท์ หวันดีน สังกัด โรงเรียนกีฬา อบจ.พิษณุโลก ---------------------------------------------